Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny a ročný odpis

  Hmotný majetok Za hmotný majetok, ktorý sa na účely zákona o dani z príjmov považuje za odpisovaný, sa považujú: a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok, b)  budovy a iné stavby okrem […]

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Odpočítateľná položka za rozhodujúce obdobie Výška OP pre rok 2016 je 380,- EUR. Novela ZZP účinná od 1. 1. 2016 mení znenie ustanovení § 13a ods. 3 a ods. 4 ZZP tak, aby bolo zabezpečené spravodlivé uplatnenie odpočítateľnej položky v rámci RZZP u zamestnancov, ktorým nevznikal nárok na odpočítateľnú položku v každom mesiaci kalendárneho roka […]

Povinnosti zamestnávateľov vyplývajúce z nového zákona o cezhraničnej spolupráci

zákon č. 351/2015 o cezhraničnej spolupráci, ktorý vstupuje do platnosti dňa 18.06.2016 a zapracúva smernicu EÚ do našej legislatívy. Tento zákon súčasne novelizuje Zákonník práce, Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a Zákon o inšpekcii práce. Pojmy: Vysielajúci zamestnávateľ: Hosťujúci zamestnávateľ, ktorým je zamestnávateľ usadený v inom členskom štáte Európskej únie vysielajúci zamestnanca na výkon […]

Vláda schválila novelu Zákona o dani z príjmov

Sadzba dane z príjmov právnických osôb sa od roku 2017 zníži z 22% na 21%. Dividendy platené fyzickým osobám, vrátane platieb ako podiel na likvidačnom zostatku, vyrovnací podiel, alebo podiely na zisku tichých spoločníkov, sa budú zdaňovať sadzbou 7%, a nie 15% ako pôvodne navrhovalo Ministerstvo financií SR (MF SR). Dividendy vyplácané zamestnancom bez účasti […]