Sadzba dane z príjmov právnických osôb sa od roku 2017 zníži z 22% na 21%.

Dividendy platené fyzickým osobám, vrátane platieb ako podiel na likvidačnom zostatku, vyrovnací podiel, alebo podiely na zisku tichých spoločníkov, sa budú zdaňovať sadzbou 7%, a nie 15% ako pôvodne navrhovalo Ministerstvo financií

SR (MF SR).

Dividendy vyplácané zamestnancom bez účasti na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti sa budú považovať za príjem zo závislej činnosti a budú takto danené.

Dividendy prijaté fyzickými osobami už nebudú podliehať povinnosti platenia príspevkov na zdravotné poistenie.

Samostatne zárobkovo činné osoby si budú môcť uplatňovať paušálne výdavky vo výške 60% ich zdaniteľného príjmu, najviac 20 000 € ročne. Ak si uplatní paušálne výdavky, podnikateľ – fyzická osoba si nemôže uplatniť skutočné výdavky, okrem príspevkov na povinné sociálne a zdravotné poistenie, a má obmedzený rozsah evidenčných povinností.