Odpočítateľná položka za rozhodujúce obdobie

Výška OP pre rok 2016 je 380,- EUR.

Novela ZZP účinná od 1. 1. 2016 mení znenie ustanovení § 13a ods. 3 a ods. 4 ZZP tak, aby bolo zabezpečené spravodlivé uplatnenie odpočítateľnej položky v rámci RZZP u zamestnancov, ktorým nevznikal nárok na odpočítateľnú položku v každom mesiaci kalendárneho roka (ďalej len „rozhodujúce obdobie“). U týchto zamestnancov (poistencov) sa v rámci RZZP odpočítateľná položka alikvotne zníži.

Ak zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky počas celého rozhodujúceho obdobia a nepovažoval sa za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) ZZP, odpočítateľná položka sa podľa § 13a ods. 3 ZZP znižuje pomerne podľa počtu kalendárnych dní, keď:

  • zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky a
  • nepovažoval sa za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) ZZP, teda za poistenca, za ktorého platí poistné na zdravotné poistenie štát.

Na stránkach príslušnej zdravotnej poisťovne, nájdete informácie o osobách, ktorým je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie.

Informácie o výsledku ročného zúčtovania sú zdravotné poisťovne povinné zaslať do 30.9.2016.

Preplatok RZZP je zdaňovaný zrážkovou daňou. Zamestnávateľ, za zamestnancov, ktorí u neho už nie sú v pracovnom pomere, je povinný informovať zdravotnú poisťovňu v lehote do 15 dní. Zdravotná poisťovňa následne ročné zúčtovanie prepočíta.

Zamestnávateľ je povinný nedoplatky zraziť zamestnancovi vo výplate a odviesť do zdravotnej poisťovne s odvodmi.