Hmotný majetok

Za hmotný majetok, ktorý sa na účely zákona o dani z príjmov považuje za odpisovaný, sa považujú:

  1. a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
  2. b)  budovy a iné stavby okrem

– prevádzkových banských diel,

– drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na

zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva,

  1. c) pestovateľské celky trvalých porastov podľa odseku 5 s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky
  2. d) zvieratá uvedené v prílohe č. 1,
  3. e) iný majetok

 

Zaradenie hmotného majetku a ročný odpis

V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov. Pri zatrieďovaní hmotného majetku okrem budov a stavieb sa vychádza z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z.z.

 

S účinnosťou od 1.1.2015 došlo v zákone o dani z príjmov k významným zmenám v oblasti odpisovania majetku. Okrem rozšírenia počtu odpisových skupín došlo aj k obmedzeniu možnosti zrýchleného odpisovania, pričom podľa prechodného ustanovenia zákona o dani z príjmov zmenu metódy odpisovania, zmenu odpisovej skupiny, zmenu doby odpisovania, ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu hmotného majetku je daňovník povinný vykonať aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. 12. 2014, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

 

Doba odpisovania podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015:

v 1. odpisovej skupine –   4 roky

v 2. odpisovej skupine –   6 rokov

v 3. odpisovej skupine –   8 rokov

v 4. odpisovej skupine – 12 rokov

v 5. odpisovej skupine – 20 rokov

v 6. odpisovej skupine – 40 rokov
Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2 a odpisuje sa 6 rokov. Toto neplatí pre hmotný majetok, ktorý sa odpisuje časovou metódou a výkonovou metódou podľa § 26 ods. 6 a 7 zákona.

 

Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu, okrem pozemkov, sa odpisuje do výšky vstupnej ceny podľa jeho zaradenia do príslušnej odpisovej skupiny. Podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 dochádza k zjednoteniu spôsobu odpisovania majetku bez ohľadu na formu jeho obstarania. To znamená, že majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa už nebude odpisovať počas doby trvania prenájmu, ale iba metódou rovnomerného alebo zrýchleného odpisovania, a to podľa zaradenia majetku do odpisovej skupiny.  Metódu zrýchleného odpisovania možno použiť iba na majetok zaradený do odpisovej skupiny 2 alebo 3.

 

Do novej odpisovej skupiny 3 s dobou odpisovania 8 rokov sa zaraďujú výrobné technológie ako elektrické motory, plynové generátory, stroje pre metalurgiu, turbíny, pece, horáky, chladiace a mraziace zariadenia. Presné vymedzenie majetku patriaceho do  3. odpisovej  skupiny podľa klasifikácie produkcie sa nachádza v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov.

 

Do novej odpisovej skupiny 6 s dobou odpisovania 40 rokov sa zaraďujú budovy

– bytové budovy (kód klasifikácie stavieb 11)

– hotely a podobné budovy (kód klasifikácie stavieb 121)

– budovy pre administratívu (kód klasifikácie stavieb 1220)

– budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo (kód klasifikácie stavieb 126)

– ostatné nebytové budovy (kód klasifikácie stavieb 127), okrem nebytových poľnohospodárskych budov (1271) a budov a kasární pre hasičov (1274)

– ostatné inžinierske stavby (kód klasifikácie stavieb 24)

 

Pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy.

 

Daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania (§ 27). Metódou zrýchleného odpisovania (§ 28) môže daňovník odpisovať hmotný majetok zaradený podľa prílohy č. 1 do odpisovej skupiny 2 a 3. Spôsob odpisovania určí daňovník pre každý novoobstaraný hmotný majetok.

 

K  poslednému dňu zdaňovacieho obdobia môže daňovník uplatniť daňový odpis vo výške vypočítaného  ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 a 7, § 27 a § 28, o ktorom účtoval k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, a ktorý je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.  V prípade majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b/ prvého bodu môže daňovník uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník o majetku účtoval. Uvedené platí už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015.

Zdroj: Finančná správa