Povinnosti zamestnávateľov vyplývajúce z nového zákona o cezhraničnej spolupráci

zákon č. 351/2015 o cezhraničnej spolupráci, ktorý vstupuje do platnosti dňa 18.06.2016 a zapracúva smernicu EÚ do našej legislatívy. Tento zákon súčasne novelizuje Zákonník práce, Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a Zákon o inšpekcii práce. Pojmy: Vysielajúci zamestnávateľ: Hosťujúci zamestnávateľ, ktorým je zamestnávateľ usadený v inom členskom štáte Európskej únie vysielajúci zamestnanca na výkon […]

Pokyny a usmernenia

Pokyny a usmernenia

METODICKY POKYN K PLATENIU PREDDAVKOV NA DAN Z PRIJMOV PO METODICKY POKYN REKLAMNE PREDMETY POKYNY A USMERNENIA STAVEBNE PRACE – §69 ODS. 12 písm. j) Usmernenie k zatrieďovaniu stavebných prác do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) Metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. […]