Kompletná mzdová evidencia, personalistika a s ňou príjmov

Zabezpečíme vám vedenie personalistiky a mzdových záznamov pre všetkých zamestnancov vašej spoločnosti. Pripravíme výpočet miezd, zabezpečíme odoslanie všetkých potrebných výkazov, oznámení, prehľadov a hlásení.

Pripravíme Vám podklad pre úradu odvodov. V rámci tejto agendy za vás prihlásime, resp. odhlásime, vašich zamestnancov na správe sociálneho zabezpečenia a zdravotných poisťovní.

Vďaka našim službám sa môžete spoľahnúť na kompletnú a najmä kvalitne spracovanú mzdovú agendu s prihliadaním na ochranu osobných údajov a neustále sa meniacu legislatívu.

Dodávané výstupy z mzdovej a personálnej agendy:

výplatné pásky
prihlášky a odhlášky do poisťovní
odvody do poisťovní
mesačné, štvrťročné výkazy, hlásenia
evidenčné listy
mzdové listy
potvrdenia o príjme mesačné aj ročné
zúčtovanie dane z príjmov