Komplexné vedenie jedhoduchého a podvojného účtovníctva

Zabezpečíme vám externé vedenie účtovníctva v našom sídle a prevádzke našej spoločnosti.

Dodávané výstupy z jednoduchého účtovníctva:

peňažný denník
pokladničná kniha
evidencia majetku
kniha pohľadávok, záväzkov
kniha jázd

Dodávané výstupy z podvojného účtovníctva:

vedenie hlavnej knihy a analytickej evidencie
evidencia pohľadávok a záväzkov
evidencia majetku
súvaha, výkaz ziskov a strát
Vedenie účtovníctva elektronicky
zasielanie scanov účtovných dokladov, pričom naša spoločnosť Vám po spracovaní zašle všetky potrebné dokumenty v pdf formáte prípadne v exceli
vedenie účtovníctva vo vašom softvéri cez vzdialenú plochu